HỆ SỐ LƯƠNG

QlinkGroup Corporation

Bảng hệ số lương, được tính theo bậc giá/ số lượng CAPTCHAs gõ được

Bảng hệ số lương

 
 
Cập nhật ngày 18/07/2013

*Giá có thể thay đổi do tỷ giá USD, do bên đối tác thay đổi chính sách hoặc số điểm toàn hệ thống.


1 - DỰ ÁN QLINKGROUP: (Tổng số IDs) Tổng kết Thứ 7 hàng tuần
Bảng lương Qlink tính theo từng mốc thời gian giờ NewYork (USA)
 
 
Giờ Sever Qlink


Hệ số 1$ = 20,000 VNĐÝ nghĩa : Giá theo bảng trên là số tiền bằng $ tính cho 1000 captcha gõ đúng. Tức là vào khoảng 0h đến 1h thì 1000 Captcha có giá là 0.50$, từ 1h đến 2h giá 1000 Captcha là 0.50$. Cuối tuần hệ thống sẽ tổng kết số $ cho bạn, từ đó mình tính ra lương. (Lấy số tiền nhân với hệ số 20,000 VNĐ = THÀNH TIỀN BẠN KIẾM ĐƯỢC)
 
Hệ số qui ra tiền VNĐ  
   
Giờ Sever QlinkGroup Giờ Việt Nam
   
Từ 00.01 - 01.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 11:01 - 12:00
Từ 01.01 - 02.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 12:01 - 13:00
Từ 02.01 - 03.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 13:01 - 14:00
Từ 03.01 - 04.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 14:01 - 15:00
Từ 04.01 - 05.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 15:01 - 16:00
Từ 05.01 - 06.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 16:01 - 17:00
   
Từ 06.01 - 07.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 17:01 - 18:00
Từ 07.01 - 08.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 18:01 - 19:00
Từ 08.01 - 09.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 19:01 - 20:00
Từ 09.01 - 10.00 : 10.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 20:01 - 21:00
Từ 10.01 - 11.00 : 14.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 21:01 - 22:00
Từ 11:01 - 12.00 : 15.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 22:01 - 23:00
   
Từ 12.01 - 13.00 : 14.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 23:01 - 00:00
Từ 13.01 - 14.00 : 17.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 00:01 - 01:00
Từ 14.01 - 15.00 : 22.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 01:01 - 02:00
Từ 15.01 - 16.00 : 22.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 02:01 - 03:00
Từ 16.01 - 17.00 : 22.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 03:01 - 04:00
Từ 17.01 - 18.00 : 22.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 04:01 - 05:00
   
Từ 18.01 - 19.00 : 22.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 05:01 - 06:00
Từ 19.01 - 20.00 : 20.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 06:01 - 07:00
Từ 20.01 - 21.00 : 17.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 07:01 - 08:00
Từ 21.01 - 22.00 : 16.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 08:01 - 09:00
Từ 22.01 - 23.00 : 14.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 09:01 - 10:00
Từ 23.01 - 00.00 : 12.000 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng  Từ 10:01 - 11:002 - DỰ ÁN CAPTCHATYPERS: (Tổng số IDs) Tổng kết thứ 7 hàng tuần.
Bảng lương sẽ tính theo từng mốc thời gian giờ Ấn Độ
 
 
Thời gian CaptchaTypers

Hệ số 1$ = 20,000 VNĐ
 
0 to 1        1.00$
 
1 to 2        1.00$
 
2 to 3        1.20$
 
3 to 4        1.20$
 
4 to 5        1.20$
 
5 to 6        1.00$
 
6 to 7        0.90$
 
7 to 8        0.75$
 
8 to 9        0.70$
 
9 to 10      0.70$
 
10 to 11    0.70$
 
11 to 12    0.70$
 
12 to 13    0.70$
 
13 to 14    0.70$
 
14 to 15    0.70$
 
15 to 16    0.70$
 
16 to 17    0.70$
 
17 to 18    0.70$
 
18 to 19    0.70$
 
19 to 20    0.95$
 
20 to 21    1.00$
 
21 to 22    1.00$
 
22 to 23    1.00$
 
23 to 24   1.00$

 
Hệ số qui ra tiền VNĐ  
   
Giờ Sever CaptchaTypers Giờ Việt Nam
   
   
Từ 00.01 đến 01.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 01:31 - 02:30
Từ 01.01 đến 02.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 02:31 - 03:30
Từ 02.01 đến 03.00 - 24,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 03:31 - 04:30
Từ 03.01 đến 04.00 - 24,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 04:31 - 05:30
Từ 04.01 đến 05.00 - 24,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 05:31 - 06:30
Từ 05.01 đến 06.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 06:31 - 07:30
   
Từ 06.01 đến 07.00 - 18,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 07:31 - 08:30
Từ 07.01 đến 08.00 - 15,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 08:31 - 09:30
Từ 08.01 đến 09.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 09:31 - 10:30
Từ 09.01 đến 10.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 10:31 - 11:30
Từ 10.01 đến 11.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 11:31 - 12:30
Từ 11.01 đến 12.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 12:31 - 13:30
   
Từ 12.01 đến 13.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 13:31 - 14:30
Từ 13.01 đến 14.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 14:31 - 15:30
Từ 14.01 đến 15.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 15:31 - 16:30
Từ 15.01 đến 16.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 16:31 - 17:30
Từ 16.01 đến 17.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 17:31 - 18:30
Từ 17.01 đến 18.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 18:31 - 19:30
   
Từ 18.01 đến 19.00 - 14,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 19:31 - 20:30
Từ 19.01 đến 20.00 - 19,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 20:31 - 21:30
Từ 20.01 đến 21.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 21:31 - 22:30
Từ 21.01 đến 22.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 22:31 - 23:30
Từ 22.01 đến 23.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 23:31 - 00:30
Từ 23.01 đến 00.00 - 20,000 VNĐ/ 1000 CAPTCHA  Từ 00:31 - 01:30

3 - DỰ ÁN MEGATYPERS: Tổng kết thứ 3 hàng tuần.
Bảng lương MegaTypers tính theo từng mốc thời gian giờ NewYork (USA)
 
Hệ số 1$ = 19,000 VNĐ
 
 
Giờ Sever MegaÝ nghĩa : Tương tự như bên Qlink. Với Mega bạn có thể ngay lập tức nhìn thấy số tiền mình làm được trên phần mềm của dự án.

Hệ số lương:
1$ = 20,000 VNĐ
Cách tính lương:
LƯƠNG CỦA BẠN = 20,000 x số $ làm được.
Ví dụ:
Bạn làm được: 10$
Lương của bạn = 20,000 x 10 = 200,000 VNĐ


4 - DỰ ÁN FASTTYPERS: Tổng kết thứ 7 hàng tuần.
Bảng lương FastTypers tính theo từng mốc thời gian giờ Hoston (USA)
Hệ số 1$ = 18,500 VNĐ
 
 
Time FastTypers
Từ 00-01 giờ đến 04-05 giờ Sever sẽ có mức giá giao động từ 1$ đến 1.5$

Mức giá chi tiết thay đổi trong một giờ làm việc như hình dưới.

Ví dụ: Giờ 01-02 giờ, các bạn gõ được 600 Captcha thì so sánh với bảng dưới bạn sẽ được 1.5$/k

Vậy là: 600 Captcha x 1.5$/1000 = 0.9$ là số tiền bạn kiếm được (Qui ra VNĐ: 0.9 x 18500 = ? VNĐ)


 Hệ số tính trên tổng IDs các bạn làm nên không có gì là khó khăn với bất kỳ ai, chúng tôi làm như vậy để mong rằng các bạn làm việc một cách nghiêm túc.
 
 

Hỗ trợ trực tuyến
Thanh Toán
Ready Payment:
15,253,846.00 VNĐ

Pending Payment:
0.00 VNĐ

Total Payment:
50,958,888 VNĐ
Liên kết nhanh
 

 
Giờ Việt Nam

 
Giờ QlinkGroup
 
 
Giờ CaptchaTypers

 
Giờ FastTypers

 
Giờ ORC-24H
 


 QLINKGROUP CUNG CẤP                       THÔNG TIN CHUNG                                     TRUNG TÂM HỖ TRỢ QLINKGROUP
                   » VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN                      » CHÍNH SÁCH                                            Email: support@vieclamtructuyen24h.com
        » ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC MIỄN PHÍ             » HÌNH THỨC THANH TOÁN                   Bảo lưu toàn quyền © 2011 NPW 1.2.1
 
Untitled-4.jpg th_1.pngth_2.pngth_3.pngth_4.pngth_5.pngth_6.pngth_7.pngth_8.pngth_9.pngth_10.pngth_11.pngth_12.pngth_13.pngth_14.pngth_15.pngth_17.pngth_18.pngth_baokim_integrate_5.jpg